גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל – מכרז פומבי מס' 01/2020 למתן שירותי ביקורת פנים

גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל (להלן: "גשר") הוקמה ע"י אגף השיקום במשרד הרווחה, כזרוע ביצועית לאבחון ושיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות.

גשר מתכבדת להזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ₪ (התשלום לא יוחזר) במשרדי גשר רח' המצודה 1, חולון אצל עו"ד יפית פולטוב, – מחלקה משפטית (להלן: "משרדי גשר"), בימים א' ה', בין השעות 9:00-13:00.
כמו כן, ניתן לקבל פרטים נוספים אצל עו"ד יפית פולטוב באמצעות דואר אלקטרוני yafit@gesher-il.org .

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי גשר בתאום מראש או בלחיצה כאן.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע בהתאם לדרישות המכרז, ב 2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי גשר, עד יום ה' – 12.03.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהוכיח כי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז.

אין גשר מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *