מכרז מסגרת 2019 / 2 – לביצוע עבודות שיפוצים,תיקונים ואחזקה שוטפת ביחידות גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

גשר מתכבדת לפרסם מכרז פתוח לביצוע עבודות שיפוצים, תיקונים ואחזקה שוטפת ביחידות
גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל ברחבי הארץ.

המציע הינו תאגיד רשום בישראל או עוסק מורשה הרשום בפנקס רישום הקבלנים ובעל
סיווג מתאים לביצוע העבודות כמפורט להלן, וזאת במועד הגשת ההצעה למכרז ובמשך כל
תקופת ההתקשרות.

להורדת פרטי המכרז לחץ כאן