שותפים

אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי

משרד הרווחה - השירות לאוטיסטים

אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות לשכות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות

משרד הרווחה - האגף לטיפול באדם עם לקות שכלית התפתחותית

אגף השיקום במשרד הבריאות

שירות התעסוקה

משרד חינוך

אגף השיקום במשרד הביטחון